Veebisaidi https://vastriku.ee/privaatsuspoliitika

Meie koduleht kogub kasutajatelt teatud isikuandmeid.

Kodulehe omanik ja andmete vastutav töötleja

Västriku loomakliinik

Västriku 2a

Tallinn 11312

Reg.nr 11095831

KMKR: EE100951075

Meie e-posti aadress: kliinik@vastriku.ee

Kogutud andmed

 • Meie koduleht kogub iseseisvalt või kolmandate isikute kaudu järgmist liiki andmeid: küpsised, kasutusandmed, kasutaja (ja tema esindatava ettevõtte) nimi ja e-posti aadress.
 • Üksikasjaliku teabe igat liiki kogutud isikuandmete kohta leiate selle privaatsuspoliitika vastavatest osadest või enne selliste andmete kogumist kuvatud selgitavatest tekstidest.
 • Isikuandmete kogumine võib toimuda andmete vabatahtlikul esitamisel kodulehe kasutaja poolt või meie kodulehel automaatselt.
 • Meie koduleht – ja kolmandate isikute teenused meie kodulehel – kasutavad küpsiseid kasutajale vajaliku teenuse pakkumiseks ja muudel võimalikel eesmärkidel, mida kirjeldame selles dokumendis ja küpsiste kasutamise põhimõtetes.
 • Kodulehe kasutajad vastutavad kõigi kolmandate isikute isikuandmete eest, mida nad on meie kodulehel avaldanud või jaganud, ja kinnitavad, et neil on vastava kolmanda isiku luba selliste andmete meile edastamiseks.

Andmete töötlemise viis ja koht

Töötlemismeetodid

Tarvitame sobivaid meetmeid andmetele loata juurdepääsu ning andmete avalikustamise, muutmise ja loata hävitamise takistamiseks.

Andmeid töödeldakse arvutite ja/või muude IT-vahendite abil organisatsiooni korra ja meetodite alusel ning rangelt seoses nimetatud eesmärkide saavutamisega. Lisaks kodulehe omanikule võivad andmed mõnel juhul olla kättesaadavad teatud vastutavatele isikutele, kes on seotud kodulehe tööga (kodulehe haldaja) või välistele isikutele (näiteks kolmandatest isikutest tehniliste teenuste pakkujad, meiliteenuse pakkujad, veebimajutusteenuse pakkujad), kelle oleme vajaduse korral määranud andmete töötlejaks. Võite nende isikute ajakohastatud loetelu meilt igal ajal nõuda.

Töötlemise õiguslik alus

Meil on õigus kasutajate isikuandmete töötlemiseks järgmistel juhtudel:

 • kui kodulehe kasutaja on andnud andmete töötlemiseks nõusoleku ühe või mitme kindla eesmärgi saavutamiseks.

Märkus: mõne riigi õigusaktide alusel võib kodulehe omanikul olla lubatud isikuandmeid töödelda seni, kuni kasutaja avaldab sellisele töötlemisele vastuseisu (loobub sellest), ilma et selleks oleks vaja nõusolekuavaldust või mõne järgmise õigusliku aluse olemasolu. See ei kehti aga juhul, kui isikuandmete töötlemisele kohaldatakse Euroopa andmekaitseõigust;

 • kui andmete esitamine on vajalik kodulehe kasutajaga sõlmitud lepingu ja/või lepingueelsete kohustuste täitmiseks;
 • kui andmete töötlemine on kodulehe omanikule vajalik oma juriidiliste kohustuste täitmiseks;
 • kui andmete töötlemine on seotud avalikus huvis oleva ülesande täitmisega või kodulehe omanikule ülesandeks tehtud avaliku võimu teostamisega;
 • kui andmete töötlemine on vajalik kodulehe omaniku või kolmandate isikute õigustatud huvide elluviimiseks.

Soovi korral selgitab kodulehe omanik alati meeleldi, millised on töötlemise konkreetsed seaduslikud alused ja kas isikuandmete esitamine on õigusaktist või lepingust tulenev kohustus või lepingu sõlmimiseks vajalik nõue.

Koht

Andmeid töödeldakse meie tööruumides ja muudes kohtades, kus töötlemisega seotud isikud viibivad.

Olenevalt kodulehe kasutaja asukohast võib andmeedastus hõlmata kasutaja andmete edastamist teise riiki.

Lisaks on kodulehe kasutajatel õigus saada teavet õiguslike aluste kohta andmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki või mis tahes rahvusvahelise avaliku õiguse alusel või kahe või enama riigi asutatud rahvusvahelisele organisatsioonile, näiteks ÜRO, ja turvameetmete kohta, mida kodulehe omanik rakendab nende kasutajate andmete kaitsmiseks.

Sellise andmeedastuse korral saavad kasutajad lisateavet võttes meiega ühendust privaatsuspoliitikas toodud kontaktandmetel.

Andmete säilitamise aeg

Isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse nii kaua, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks.

See tähendab, et:

 • meie ja kodulehe kasutaja vahelise lepingu täitmiseks kogutud isikuandmeid säilitatakse seni, kuni vastav leping on täielikult täidetud;
 • meie õigustatud huvide elluviimiseks kogutud isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vastavate huvide elluviimiseks vajalik.

Meie õigustatud huvide kohta saavad kasutajad täpsemat teavet võttes meiega ühendust privaatsuspoliitikas toodud kontaktandmetel.

Kui kodulehe kasutaja on oma isikuandmete töötlemiseks andnud nõusoleku ja ei ole seda tagasi võtnud, võib kodulehe omanik andmeid säilitada ka kauem. Lisaks võib kodulehe omanik isikuandmeid säilitada kauem, kui see on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks või ametiasutuste nõudel.

Säilitamisperioodi lõpus isikuandmed kustutatakse. Seetõttu ei saa kasuataja pärast säilitamisperioodi lõppu kasutada õigust andmetega tutvuda, õigust andmeid parandada ega õigust andmeid üle kanda.

Töötlemise eesmärgid

Kogume kasutajate andmeid teenuste pakkumise võimaldamiseks ja järgmistel eesmärkidel: analüüs, siltide haldamine, rämpspostivastane kaitse ja kasutajaga ühendust võtmine.

Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise kohta

Isikuandmeid kogutakse järgmistel eesmärkidel ja kasutades järgmiseid teenuseid:

 • analüüs,
 • kasutajaga ühendust võtmine,
 • rämpspostivastane kaitse,
 • siltide haldamine.

Kasutajate õigused

Seoses sellega, et töötleme kodulehe kasutajate isikuandmeid, on kasutajatel võimalik kasutada teatud õigusi.

Eelkõige on kasutajatel õigus teha järgmist:

 • oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kasutajatel on õigus oma isikuandmete töötlemiseks eelnevalt antud nõusolek tagasi võtta;
 • esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise suhtes. Kasutajatel on õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise suhtes, kui töötlemine toimub muul õiguslikul alusel kui kasutaja nõusolek.
 • tutvuda oma andmetega. Kasutajatel on õigus saada teada oma andmete töötlemisest kodulehe omaniku poolt, saada teavet töötlemise teatud aspektide kohta ning saada töödeldavatest andmetest koopia;
 • kontrollida andmeid ja paluda nende parandamist. Kasutajatel on õigus kontrollida oma andmete õigsust ja paluda neid ajakohastada või parandada;
 • piirata oma andmete töötlemist. Kasutajatel on õigus teatud tingimustel oma andmete töötlemist piirata. Sellisel juhul ei töötle kodulehe omanik kasutaja andmeid ühelgi muul eesmärgil peale andmete säilitamise;
 • lasta oma andmed kustutada või muul viisil eemaldada. Kasutajatel on õigus teatud tingimustel nõuda kodulehe omanikult oma andmete kustutamist;
 • oma andmeid kätte saada ja lasta need edastada teisele vastutavale töötlejale. Kasutajatel on õigus kätte saada oma andmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning lasta need edastada ilma takistusteta teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav. See säte on kohaldatav juhul, kui andmeid töödeldakse automaatselt ja töötlemine toimub kasutaja nõusolekul, lepingu alusel, mille üks osaline on kasutaja, või lepingueelsete kohustuste täitmiseks;
 • esitada kaebus. Kasutajatel on õigus esitada pädevale andmekaitseasutusele kaebus.

Üksikasjad andmete töötlemise suhtes vastuväidete esitamise õiguse kohta

Kui isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides, kodulehe omanikule ülesandeks tehtud avaliku võimu teostamiseks või kodulehe omaniku õigustatud huvide elluviimiseks, on kasutajatel õigus esitada töötlemise suhtes vastuväiteid, tuues oma vastuseisu õigustamiseks konkreetse olukorraga seotud põhjuse.

Kuidas neid õigusi kasutada

Kasutaja saab oma õiguste kasutamiseks võtta meiega ühendust – vajalikud kontaktandmed on toodud selles dokumendis. Õiguste kasutamise nõuete esitamine on tasuta ja täideme need esimesel võimalusel ning alati ühe kuu jooksul.

Lisateave andmete kogumise ja töötlemise kohta

Õiguslikud meetmed

Meie kodulehe või seotud teenuste sobimatu kasutuse korral võime kasutada kodulehe kasutaja isikuandmeid juriidilistel eesmärkidel kohtus või võimalike õiguslike meetmete tarvitamisele eelnevates etappides.

Kodulehe kasutaja kinnitab, et teab, et kodulehe omanik võib olla kohustatud avalikustama isikuandmeid ametiasutuste nõudel.

Lisateave kasutaja isikuandmete kohta

Lisaks selles privaatsuspoliitikas sisalduvale teabele võib meie koduleht anda kasutajale taotluse korral täiendavat ja kontekstilist teavet konkreetsete teenuste või isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta.

Süsteemilogid ja hooldus

Meie koduleht ja kolmandate isikute teenused võivad toimimise ja hoolduse eesmärgil koguda faile, mis salvestavad teavet meie kodulehe kasutamise kohta (süsteemilogid), või kasutada muid isikuandmeid (näiteks IP-aadressi).

Selles privaatsuspoliitikas mittesisalduv teave

Isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta võite meilt igal ajal küsida lisateavet.

Mittejälgimistaotlustega toimimine

See koduleht ei toeta mittejälgimistaotlusi.

Selleks, et määrata kindlaks, kas kodulehe kasutatavad kolmandate isikute teenused austavad mittejälgimistaotlusi, lugege nende privaatsuspoliitikaid.

Privaatsuspoliitika muudatused

Kodulehe omanik jätab endale õiguse muuta seda privaatsuspoliitikat igal ajal, teavitades kasutajaid oma kodulehe kaudu ja/või – kui see on tehniliselt ja juriidiliselt teostatav – saates kasutajatele vastava teatise kodulehe omanikule saadaolevate kontaktandmete abil. Soovitame muudatustega kursis püsimiseks seda lehte aeg-ajalt taaskülastada, kontrollides lehe allosas toodud viimase muudatuse kuupäeva.

Kui muudatused mõjutavad kasutaja nõusoleku alusel toimuvat andmete töötlemist, küsib kodulehe omanik kasutajalt uut nõusolekut, kui see on vajalik.

Juriidiline teave

See privaatsuspoliitika on koostatud mitme õigusakti sätete alusel, sealhulgas määruse (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) artiklid 13 ja 14.

See privaatsuspoliitika kehtib ainult selle kodulehe kohta, kui selles dokumendis ei ole märgitud teisiti.

Viimane muudatus: 27. veebruar 2020